Identificatie van vliegende insekten - Identification des insectes volants

Identificatie van vliegende insekten uit de Denderstreek.

In 2017 en 2018 werden vliegende insecten a.h.v. voornamelijk pan traps verzameld in Denderhoutem (Daal) en Denderleeuw (natuurreservaat De Wellemeersen). In 2017 werd een methodologisch onderzoek uitgevoerd in een zeggemoeras te Denderleeuw.
Hierbij werd de effectiviteit van drie types van witte pan traps nagegaan in de periode juni-juli. In 2018 werd eveneens een methodologisch onderzoek uitgevoerd in een moeras te Denderhoutem waarbij dit maal de effectiviteit van witte en gele pan traps werd vergeleken. In datzelfde jaar waren zowel een Malaiseval als pan traps operationeel in een elzenbroek in de Wellemeersen. Deze laatste staalname is de start van een lange termijnmonitoring van populaties en de diversiteit van vliegende insekten in Vlaanderen.

Het is de bedoeling om deze staalname periodiek terug uit te voeren. Met de verwerking van de stalen werd nog niet gestart en leden met interesse om een welbepaalde insektengroep te identificeren worden uitgenodigd zich aan te melden. Contact: Marc Pollet

Identification des insectes volants de la région de Dender.

En 2017 et 2018, des insectes volants ont été collectés à Denderhoutem (Daal) et Denderleeuw (réserve naturelle De Wellemeersen). En 2017, une étude méthodologique a été réalisée dans un marais de Carex à Denderleeuw.

L'efficacité de trois types de pièges, à savoir des coupelles blanches, pendant la période juin-juillet a été étudiée. En 2018, une étude méthodologique a également été réalisée dans un marais de Denderhoutem, comparant l'efficacité des coupelles blanches et jaunes. La même année, un piège Malaise a été installé dans la réserve naturelle De Wellemeersen. Ce dernier échantillonnage marque le début d'un suivi à long terme des populations et de la diversité des insectes volants en Flandre.

L'intention est d'effectuer cet échantillonnage périodiquement. Le traitement des échantillons n'a pas encore commencé et les membres intéressés à identifier un groupe spécifique d'insectes sont invités à s'inscrire. Contact : Marc Pollet